KOPALNIA ŁAGÓW V

PROBUDEX prowadzi eksploatację złoża na terenie kopalni odkrywkowej Kopalnia „ŁAGÓW V” w województwie świętokrzyskim, w miejscowości Łagów.

Złoża świętokrzyskich wapieni dewońskich mają szczególną wartość, ponieważ znajdują szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle budowlanym, drogowym , mostowym i rolnym. Z wydobywanego w naszej Kopalni surowca produkuje się kruszywa łamane.

Jakość

Produkcja odbywa się pod nadzorem Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).
Kopalnia posiada Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostkę notyfikowaną. Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE ( w systemie 2+).
W swoich działaniach firma kieruje się społeczną odpowiedzialnością (czytaj niżej).

Osiągnięcia

Nasze wybory trafiają m.in. do największych firm, jak STRABAG, Max Bogl, Polbruk, Dyckerhoff, CJ Blok, Mostostal Warszawa SA, Bosta Beton, Aldesa, Górażdże Beton, COLAS, TRAKT, SADEX , które doceniają naszą jakość i terminowość dostaw.
Dzięki ciągłemu rozwojowi spółka stała się jednym z większych przedsiębiorstw w branży kruszyw. Dziś nasza firma to silna marka i renoma, wielokrotnie uhonorowana tytułami Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Lider Regionu”, „Gazele Biznesu” czy „Diamenty miesięcznika Forbes”.

Ważne dokumenty

Firma odpowiedzialna społecznie

Firma PROBUDEX S.A. racjonalnie i prawidłowo eksploatuje zasoby złoża Kopalnia „ Łagów V”, dbając o odpowiednią organizację pracy i prowadzenie wydobycia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego, oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w odkrywkowych zakładach górniczych w sposób maksymalnie ograniczający oddziaływanie na środowisko zewnętrzne.

Kopalnia „Łagów V” kładzie duży nacisk na zapewnienie właściwego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne w przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się środowiska.

Wszelkie naprawy i miejsca tankowania sprzętu wykorzystywanego podczas wydobycia zorganizowała na uszczelnionym podłożu w sposób zabezpieczający przed przenikaniem zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych.

Prowadzony jest okresowy monitoring emisji pyłów do powietrza z istniejących na urządzeniach zakładu przeróbczego instalacji odpylających. Zakres pomiarów odpowiada aktualnym pozwoleniem na emisję przedmiotowego zakładu.

Prowadzona jest ewidencja jakościowa i ilościowa powstających odpadów na terenie zakładu na podstawie wzorów kart zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów bazy BDO.

Drogi w obrębie kopalni w okresie letnim zraszane są wodą (zapobieganie emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych).

Kopalnia Łagów V w dalszym ciągu szuka i testuje nowe rozwiązania technologiczne, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza w okolicy i nie spoczywa na rozwiązaniach, które na dzień dzisiejszy wdrożyła w system eliminujący skutecznie zapylenie.

Transport kruszywa nie może naruszać stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 74, na którą ma miejsce bezpośredni wyjazd z Kopalni „Łagów V”. W związku z tym, w porozumieniu z zarządcą drogi, tj. GDDKiA, zrealizowano budowę bezkolizyjnego zjazdu z drogi krajowej nr 74 w kierunku Kopalni „Łagów V”. Inwestycja w pełni została zrealizowana ze środków własnych spółki. W celu utrzymania stałej czystości dróg wjazdu i wyjazdu z Kopalni, aby nie rozprzestrzeniać zanieczyszczeń na drogi publiczne, zakupiono specjalistyczny sprzęt w postaci stacjonarnych myjni najazdowych oraz mobilnej myjki samochodowej.

Spółka jest sponsorem klubu sportowego „ŁKS Probudex Łagów” – III-ligowej drużyny piłkarskiej i owocnie współpracuje z władzami samorządowymi miasta i gminy Łagów.

Założeniem firmy jest dobra relacja i współpraca z Gminą i lokalną społecznością, tak aby wypływały z niej korzyści dla wszystkich stron, gdyż zamierzone cele ekonomiczne muszą być realizowane przy zachowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu.